O škole

Základná umelecká škola – Művészeti Alapiskola v Balogu nad Ipľom bola založená v roku 2008. Poskytuje základné umelecké vzdelanie podľa § 17 zákona 245/2008 Z.z. O výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Primárne umelecké vzdelanie žiak získa úspešným absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu pre prvú časť prvého stupňa základného štúdia ZUŠ-MA a nižšie sekundárne umelecké vzdelanie získa žiak úspešným absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu pre druhú časť prvého stupňa základného štúdia ZUŠ-MA. Dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doložkou. ZUŠ-MA pripravuje na štúdium odborov vzdelávania umeleckého zamerania v stredných školách a v konzervatóriách, pripravuje aj na štúdium na vysokých školách s pedagogickým alebo umeleckým zameraním.

 

Škola sídli v priestoroch Základnej školy v Balogu nad Ipľom, ul. Hlavná 294. Aktuálne prevádzkujeme detašované triedy v obciach:

  • Čebovce
  • Nenince
  • Vinica
  • Vrbovka

V súčasnosti má naša škola tri odbory:

  • hudobný
  • výtvarný
  • tanečný

Jednotlivé umelecké odbory sa členia na oddelenia 

 

Trvalým cieľom školy je umelecké vzdelávanie a výchova umením, príprava žiakov na všetky typy vyšších umeleckých škôl a tiež príprava žiakov na záujmovo umeleckú činnosť, rozvíjanie tvorivosti.

 

Sme umelecká škola v regióne plná usilovných žiakov, ktorým sme k dispozícii na ceste rozvoja ich talentu. Poskytujeme štúdium v troch umeleckých odboroch – hudobnom, tanečnom a výtvarnom. Prijímame žiakov od 5 rokov až po dospelých a preto máme každoročne do 250 žiakov. Ponúkame kvalitu v podobe kvalifikovaných a zanietených pedagógov, podporujeme individuálny rozvoj každého žiaka a rozvoj školy ako celku. Dokážeme pridať vždy aj niečo „na viac“ - spájame sa so zahraničnými partnermi, tvoríme a zapájame sa do projektov, máme dobré nápady a vieme ich realizovať, organizujeme krásne podujatia, chceme sa pri našich činnostiach najmä tešiť a zabávať sa. Vieme, že sa u nás nebudete nudiť :)