O škole

Základná umelecká škola – Művészeti Alapiskola v Balogu nad Ipľom bola založená v roku 2008, za účelom poskytovania ďalších služieb žiakom základnej školy, efektívneho využívania voľného času základnej a stredoškolskej mládeže a dospelých, a umožnenia získať umelecké vzdelanie deťom z Balogu nad Ipľom a okolia.

 

Aktuálne prevádzkujeme detašované triedy v obciach:

  • Čebovce
  • Nenince
  • Vinica
  • Vrbovka

V súčasnosti má naša škola tri odbory:

  • hudobný
  • výtvarný
  • tanečný

 

Trvalým cieľom školy je umelecké vzdelávanie a výchova umením, príprava žiakov na všetky typy vyšších umeleckých škôl a tiež príprava žiakov na záujmovo umeleckú činnosť, rozvíjanie tvorivosti.